Jelen Weboldalrendszert a Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság továbbiakban a Társaság üzemelteti. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 190.

A Weboldalrendszeren keresztül folytatott tevékenységekkel kapcsolatosan a Társaság Adatkezelő jogkört tölt be.

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Társaságunk számára kiemelt fontosságú Felhasználóink által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, így Felhasználóink önrendelkezési jogának biztosítása. A Társaság kötelezettséget vállal Felhasználói adatainak olyan módon történő kezelésére, mely teljes egészében megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A Társaság Felhasználói személyes adatait bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról olyan eljárási szabályok kialakítása mellett, melyek a jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
Amennyiben Weboldalrendszerünk Felhasználói személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

1, A Szabályzat célja, alapjai

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Társaságunk által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és adatvédelmi és kezelési politikánkat, amelyet magunkra nézve kötelező erővel ismerünk el. Kérjük, ezen Szabályzatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Weboldalrendszert használni kezdené. A jelen Weboldalrendszer használatával Ön elfogadja a Szabályzat feltételeit, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Társaságunknál bármely formában. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja a Weboldalrendszert.
Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény „infotv”;
– A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
– A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
– Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
– 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
– A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
– Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait
– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
– Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org/

2, Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés elsődleges célja marketing, és piackutatás, ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás, a Társasággal közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban lévő cégek (Továbbiakban Cégcsoport) ügyfelei részére adott tájékoztatás adása, érdeklődők tájékoztatása akciókról, egyéb marketing célú kapcsolattartás. Ezen kívül a Társaság internetes Weboldalrendszerén keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalom szolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, Felhasználóink jogainak védelme. Felhasználóink által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat Társaságunk felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság Weboldalrendszerein célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Cégcsoporton belüli Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3, Adatkezelési hozzájárulás

Az Adatkezelésre a Társaság Weboldalrendszerének Felhasználói részéről tett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldalrendszer használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően a 3.2 pontban hivatkozott adatkezelésre a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai alapján kerül sor.

2, Tájékoztatás adatkezelés gyakorlatában történt változásoktól

A Társaságunk Weboldalrendszerének Felhasználói részére kérésük esetén minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Írásos kérelem esetén a Társaság vállalja, hogy amennyiben bármely módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatában, elvein, erről értesíti Weboldalrendszerének Felhasználóit. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy ténylegesen alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi folyamatai és eljárásai minden időben megfelelnek jelen szabályzatban foglaltakkal.

3, A Szabályzatban használt fogalmak

Weboldalrendszer
A Társaság által üzemeltetett egymáshoz kapcsolódó weboldalak, webalkalmazások összessége.

Felhasználó
A Társaság által üzemeltetett Weboldalrendszerre látogató, ill. azt használó természetes személy.

Ügyfél, Látogató
A Társaság valamely képviselőjével személyesen, telefonon, vagy e-mailben kapcsolatot felvett természetes személy. A Szabályzatban továbbiakban Felhasználó.

Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes azonosításra alkalmas adatok
Személyes adatoknak azon természetes személyekre vonatkozó adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Személyes adatnak nem minősülő adatok
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Különleges adat
Faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége. Ez lehet az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Megkeresési csatornák
Azon Felhasználók, Ügyfelek, Látogatók, akik a Társaság által üzemeltetett Weboldalrendszeren keresztül, vagy egyéb módon adataik felhasználhatóságáról rendelkeztek, az adatmegadással egy időben jelezhetik, hogy velük a Társaság mely csatornákon át veheti fel a kapcsolatot, mely csatornákon át továbbíthat részükre tájékoztató, marketing, és piackutatási célú üzeneteket, ill. folytathat megkereséseket. Ezek a csatornák jellemzően a következőek lehetnek: e-mail megkeresés, postai direkt levél útján történő megkeresés, telefonon keresztül történő megkeresés. Az egyes Felhasználók, Ügyfelek, Látogatók által természetesen jelezhetik, ha valamely csatornán történő jövőbeli megkereséseket le kívánják tiltani, kérhetnek tájékoztatatást arról, mely csatornák engedélyezését tárolják rendszereink, illetve kérhetik a Szabályzatban rögzítettek szerint tárolt Személyes adataik zárolását, és törlését. Felhasználóink, Ügyfeleink, Látogatóink fentiek szerinti megkeresési csatornákra vonatkozó adataikkal kapcsolatos változtatási igényeiket, információ kéréseiket az alábbi e-mail címre is elküldhetik: adatvedelem@cartmen.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

4, Személyes adat kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

5, A Társaság személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelvei:

Személyes adatot kezelését csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében végez.
Az adatok kezelése minden esetben megfelel céljának.
Adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzi.
Személyes adatokat – törvényi előírás hiányában – kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kezel.
Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismerteti. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra használja fel.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást ad, ill. tesz közzé arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon valósítja meg.
Gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Felhasználói az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhetnek, illetve ellenőrizhetik adataik tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.
Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján végezi el.
Az adatokat akkor továbbítja, ill. a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolja össze ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást tesz közzé az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

6, Adatok megadása a teljes körű szolgáltatás igénybevételéhez

A Társaság Weboldalrendszerén tartózkodók általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a Társaság által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a Felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.
Amennyiben a Társaság Weboldalrendszerén regisztrációra kérjük Felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük Felhasználóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

7, Harmadik fél által biztosított személyes adatok

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a Felhasználóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

8, Adatok kiegészítése, kapcsolása

A Felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat csak hozzájárulásukat követően egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk Felhasználóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a Felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, ill. ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg

9, Technikailag rögzítésre kerülő adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

10, Aktivitási adatok

A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal

11, Adatkezelés külső partnerrel együttműködés során

Amennyiben a Társaság valamely oldalát, szolgáltatását vele üzleti kapcsolatban álló céggel állíttatja elő, ill. üzemelteti, és ezen szolgáltatások során adatok gyűjtésére kerül sor, az adatok a Társaság adatkezelési jogkörébe tartoznak éppúgy, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az ilyen együttműködések során a Társaság üzemeltető partnere – a Társaság nevében és képviseletében eljárva a Társaság részére- gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Amikor a Társaság valamely partnerével közös szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye illetve amennyiben adatfeldolgozásra kerül sor, az adatfeldolgozó személye.

12, Nem a Weboldalrendszeren keresztül folytatott adatgyűjtés

A Társaság az általa üzemeltetett Weboldalrendszeren keresztül folytatott adatgyűjtésen kívül személyes megkeresések esetén adatlapok kitöltésével is történik adatgyűjtés. Ezekben az esetekben Ügyfeleink tájékoztatása az adatlap kitöltésével egy időben megtörténik az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakról, és e helyen ekkor rendelkeznek Adatkezelési Nyilatkozat formájában adataik felhasználhatóságának megengedett módjairól, részleteiről. A Nyilatkozat a Szabályzat 1. sz. melléklete, mely a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Ez a Nyilatkozat kerül elfogadásra a Felhasználók részéről a Weboldalrendszeren keresztül történő Személyes Adatokról történő rendelkezések esetében is.

13, Adattovábbítás

A Társaság, mint Adatkezelő személyes adatokat harmadik személynek kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbit. Kivételt képez ez alól a hatóságok számára történő adattovábbítás hatósági határozat alapján, illetve azon vállalatok részére történő adattovábbítás, mely vállalatok a Társaság Cégcsoportjához tartoznak. Ezen Cégcsoporthoz tartozó vállalatok Adatkezelők. Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Cégcsoporthoz tartozó vállalatok listája a Szabályzat 2. sz. melléklete, mely a Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

14, Ideiglenes adatfeldolgozási célú adatátadás

A Felhasználóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Egyes esetekben, a szolgáltatások teljes körű nyújtásához szükség van arra, hogy Felhasználóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére, ideiglenes jelleggel, – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából átadjuk.
Például azokban az esetekben, amikor a Weboldalrendszer valamely oldalán online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg.
Ilyen, és más olyan esetekben, mikor olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat, pl hitelkártyaszámot kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát, csatlakozást) biztosítunk.

15, Külső szolgáltatók

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.

16, Adatkezelés csomagszállító igénybevétele esetén

Azokban az esetekben, ha a Társaság Weboldalrendszerén olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás részleteinél feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Erre vonatkozóan csomagszállító partnerünkkel kötött szerződés ad garanciát.

17, Adatok tárolási biztonsága

A Társaság Weboldalrendszerén rögzített és tárolt adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Társaság Minőség és Információ Védelmi Politikája és Információ Védelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelős.
Az adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Amennyiben Felhasználóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat biztonsági kérdésekkel felelős munkatársának az alábbi címen: office@motorhomes.hu

18, Személyes adatok helyessége, karbantartása

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Társaság biztosítja, hogy a Felhasználók javíthassák, kiegészíthessék saját személyes adataikat ugyanolyan lehetőségek biztosításával, és ugyanazon csatornákon keresztül, melyek révén adataikat korábban rendelkezésünkre bocsátották. Ezzel biztosítani kívánjuk azt, hogy Felhasználóink adatai minden időben pontosak és időszerűek legyenek. Felhasználóink, ügyfeleink személyes adataik változásairól az alábbi e-mail címre is küldhetnek értesítést: office@motorhomes.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

19, Személyes adatok törlésének kérése

Bármely Felhasználónk kérésére személyes adatait töröljük a Társaság rendszereiből. Fontos, hogy a törlés után Felhasználónk, nem, vagy nem ugyanolyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak. Ezirányú kéréseket haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, Felhasználó által megjelölt rekordokat. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A Társaság zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Bármely Felhasználónk kérheti személyes adatainak azonnali törlését, vagy zárolását. Ezirányú kérések az alábbi címre e-mail címre küldött levelében is kérhetőek: office@motorhomes.hu. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Fontos, hogy a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdekének érvényesítése céljából a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a Felhasználók megadott személyes adatait. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
Ezirányú kérések az alábbi címre e-mail címre küldött levelében is kérhetőek: office@motorhomes.hu

20, Információ kérése személyes adatok kezeléséről

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az office@motorhomes.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A postai levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

21, Adatkezelés időtartama

Felhasználóink által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott Felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

22, Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet stb.) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

23, Regisztrált e-mail címek helyessége

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

24, Cookie elhelyezése

A Cookie egy olyan egyedi azonosításra alkalmas kód, melyet a szolgáltatók a Felhasználók számítógépére helyeznek el. Ez a kód önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Cookie bekérésekor a Felhasználótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Webes szolgáltatások testreszabása csak akkor lehetséges, ha e személyhez kötődő információk alapján a szolgáltatók azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit.
A Társaság ezeket a fent említett, személyes adatokat nem tartalmazó adatokat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. A Cookie-k személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a Társaság és esetlegesen szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy megakadályozzák az ilyen információk gyűjtését, ill. az azonosítók számítógépükre kerülését. Ehhez a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére.

25, Külső cégek adatgyűjtése

Azokban az esetekben, ha a Társaság Weboldalrendszerén más cégek szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjtenek, a Felhasználóknak megvan a lehetősége arra, hogy megakadályozza az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt a Társaság által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.

26, Naplóállományok

A webes szolgáltatók részére fontos technikai információkat nyújtanak a webes használat során keletkezett naplóállományok. E naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a Felhasználók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Társaság által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott Felhasználói hozzájárulás esetén tesszük meg.

27, Üzenet és hírlevél küldés

A Társaság a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes hozzájárulásával küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik a Weboldalrendszerünk oldalain kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélről való leiratkozás módját minden hírlevél láblécében közöljük.

28, Technikai üzenetek, speciális ajánlatok küldése

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például Felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

29, Adatfeldolgozó

A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

30, Rendkívüli adatszolgáltatás

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. A Társaság mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

31, Tartalom és tárhelyszolgáltatás átadása

Amennyiben a Társaság a Weboldalrendszeréhez kapcsolódó tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

32, A www.motorhomes.hu URL alatt elérhető hírek, események estében az Adatkezelő a megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Amennyiben Felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy bármely adatkezelési kérdéseket érintő észrevételt tenne, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: office@motorhomes.hu

A Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság teljes Adatvédelmi Szabályzatát, és Jognyilatkozatait a www.motorhomes.hu/adatvedelem oldalon éri el.

1.sz. melléklet
Adatkezelési nyilatkozat

Jelen nyilatkozat aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság (1191 Budapest, Üllői út 190) mint Adatkezelő a fenti személyes adatait marketingcélú kapcsolatfelvétel (pl. a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok, promóciók, kampányok és reklámok), valamint piackutatások céljából kezelje, és a megfelelő mezők bejelölése esetén a fent megjelölt csatornákon az Ön részére reklámüzenetet küldjön. A Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság az adatokat a fenti marketing célokból Önnel történő későbbi kapcsolatfelvétel céljából gyűjti és kezeli a marketing célból adott hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve adatainak törlésére vonatkozó kérelméig. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társasága rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdekének érvényesítése céljából a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a megadott személyes adatait. Aláírásával beleegyezését adja továbbá ahhoz is, hogy a Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül ill. belül található, közvetve vagy közvetlenül a Global Cégcsoporthoz tartozó vállalatok (kapcsolt vállalkozások), valamint a beszállítói („Harmadik Személyek”) részére továbbítsa. Adattovábbítások esetén a Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság a megfelelő szintű adatvédelmet biztosítani fogja. Az Ön adataihoz hozzáférő minden Harmadik Személy köteles az Ön személyes adatait bizalmasan és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. A Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság lehetővé teszi az Ön számára, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban érdeklődjön, illetve bármikor kérje azok törlését, illetve javítását, továbbá a reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi címen: 1191 Budapest, Üllői út 190, vagy az office@motorhomes.hu email címen. A Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult az adatkezelésre vonatkozóan Ön által adott visszavonó nyilatkozatot a Harmadik Személyek részére továbbítani, annak érdekében, hogy a kérelmében foglaltaknak teljes mértékben eleget tegyen. A személyazonosítás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy mindig pontos személyes adatait adja meg, amikor az adatkezeléssel kapcsolatban érdeklődik, illetve az adatkezelés törlését, illetve módosítását kéri. Kérjük, külön jelezze, ha az általános ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatainak a törlését is kéri. A fentieken kívül joga van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozási jogával élni. Amennyiben a tiltakozási joga alapján hozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.
A Caravans Motorhomes Korlátolt Felelősségű Társaság teljes Adatvédelmi Szabályzatát, és Jognyilatkozatait a www.motorhomes.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon éri el.

2.sz. melléklet
Cégcsoporthoz tartozó vállalatok listája